Her på siden kan du se en liste over fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Rettelser:

I forbindelse med opdatering af minretssag.dk torsdag den 8. oktober 2020 kl. 18.00 er nedenstående rettelser blevet foretaget. 

Forsiden

 • Forsiden vil ved de forskellige kolonneoverskrifter kun vise (99+) sager. Dette er implementeret med fokus på at skabe bedre performance. For at se det nøjagtige antal (sager, frister, retsmøder, kladder og retsafgift), klik blot på overskriften.

Advisering om fjernelse af adgang til sag

 • Adviseringen, der afsendes, når en sag afsluttes ("Fjernelse af adgang til sag" er blevet opdateret med en vejledning til, hvordan den afsluttede sag findes frem.

Ny funktion:

 • Søgefelt over alt på siden (og ikke længere kun på forsiden).

Fejl og mangler:

Afsnittet med advisering er opdateret den 2. oktober 2020.

Advisering og påmindelser

Der er på nuværende tidspunkt følgende udfordringer med adviseringer:

 • Påmindelse om kommende frist sendes kun til den fristansvarlige.
 • Der sendes advisering til parterne, hvis en part eller anden sagsdeltager indleverer en meddelelse, hvor der vinges af ved, at ”Ingen udover retten” skal være modtager.
 • Der sendes ikke advisering vedr. frist til svarskrift til e-Boks efter kvittering for modtagelse af sagen.
 • Afsluttede sager: der sendes ikke advisering til selvmødende parter, der er opsat til at modtage advisering i e-Boks. Retten er blevet anbefalet at genåbne sagen, hvis der efter sagens afslutning er behov for yderligere sagsbehandling.
 • Der sendes ikke påmindelse om kommende retsmøder og frister til e-Boks.

Advokater med samme CVR

Hverken Civilsystemet eller minretssag.dk kan desværre håndtere, hvis der er tilknyttet flere advokater med samme CVR.nr. på samme sag – dette gælder både, hvis de repræsenterer parter på samme ”side” og hvis de repræsenterer parter på hver sin ”side” af sagen.

Problemet består i, at minretssag.dk ikke kan differentiere mellem login fra forskellige personer, der er tilknyttet samme virksomheds CVR.nr., hvilket skaber nogle uhensigtsmæssigheder, hvis flere advokater med samme CVR.nr. er tilknyttet forskellige parter på samme sag.

Advokater med samme CVR.nr. på hver sin side:

Såfremt både sagsøger og sagsøgte er repræsenteret ved advokater med samme CVR.nr. tilknyttet, anbefaler vi følgende omgåelse:

Oprettelse/kvalitetssikring af sagen

 1. Sagsøger og sagsøgers advokat oprettes på normal vis.
 2. Sagsøgte oprettes på normal vis.
 3. Sagsøgtes advokat tilføjes som "Anden partsrepræsentant" og "Person". Ved "Navn" og "Virksomhedsnavn eller anden betegnelse" indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".
  Der må IKKE vælges "Virksomhed" og/eller indtastes virksomhedens CVR.nr., idet systemet vil melde fejl.
 4. Indtast advokatfirmaets adresseoplysninger eller ving af ved "Ukendt/Beskyttet adresse" for at undgå at indtaste disse oplysninger.

Gør opmærksom på sagen, f.eks. under trinnet "Øvrige oplysninger", at begge advokater er fra samme kontor. 

Når retten modtager sagen, vil de i forbindelse med kvalitetssikring af sagen påføre CVR.nr. ved sagsøgtes "Anden partsrepræsentant".

Når personer fra advokatfirmaet efterfølgende logger ind og tilgår sagen, vil minretssag.dk nogle gange opfatte dem som repræsenterede sagsøger og nogle gange som repræsenterende sagsøgte.

Derudover gælder nedenstående anbefaling uanset, om advokaterne befinder sig på SAMME side eller på HVER sin side:

Indlæsning af dokumenter og særligt svarskrift

Når advokaterne skal indlæse dokumenter på sagen, anbefales det, at de anfører, hvem de indsender på vegne af i selve dokumentet.

Det er desværre ikke muligt at indsende svarskrift som normalt, idet det ikke altid er muligt at angive den korrekte afsender.

Derfor anbefales følgende arbejdsgang:

 1. Tryk på "+ Tilføj dokumenter" på sagen
 2. Vælg "Processkrift" som dokumenttype
 3. Tryk på "Tilføj processkrift" og vedhæft svarskriftet. Husk at angive i dokumentet og evt. i titlen på dokumentet, hvem svarskriftet indsendes på vegne af.
 4. Gennemfør resten af trinene.

Når svarskriftet modtages hos retten, vil retten:

 • Afbryde fristen for indlevering af svarskrift
 • Tilpasse "Afsender" og "Dokumenttype"
 • Oprette sagsøgtes påstand
 • Opkræve evt. retsafgift

Ændring af påstand

Det er desværre ikke muligt at foretage ændring af påstand på minretssag.dk ved brug af "+ Ændre påstand"-knappen.

Det anbefales derfor at at indsende et almindeligt processkrift, hvori fremgår både ændringen af påstanden samt hvem processkriftet indsendes på vegne af.

Når processkriftet modtages hos retten, vil de sørge for bl.a. at ændre påstanden og opkræve evt. retsafgift.

Frister

For at kunne håndtere frister er det nødvendigt, at retten påfører de advokater, der har samme CVR.nr. samt den part, der reelt set er fristansvarlig, som fristansvarlig.

Det vil fremgå af fristens titel og i fristmeddelelsen, hvem der er den reelle fristansvarlige.

Når fristerne skal håndteres, skal det angives i det tilhørende dokument, hvem fristen håndteres på vegne af.

J.nr.

På grund af den manglende konsistens ved login kan oplysningerne om journalnummer vises som kommende fra den anden advokat på sagen – dette gælder også for så vidt angår adviseringsmail, hvoraf journalnumre fremgår.

Afsluttede sager

Ved filtrering på sager, der har status ”afsluttet”, er det ikke muligt at se parternes navne i den viste liste.

Appel

Når retten i 1. instans godkender sagen og overfører sagen til appelretten, vil sagens parter IKKE kunne se appelsagen, FØR appelretten har godkendt sagen.

Anbefalet arbejdsgang:
Åbn listevisningen over "Sager" og fravælg filteret "Under tilrettelse".

Betaling

Efter gennemførelse af digital betaling opleves det, at der kommer en fejlbesked med ordlyden ”Der er ingen parametre vender tilbage fra DIBS. Kan ikke afslutte online betaling”.

Anbefalet arbejdsgang:
Vent venligst ca. 5 min., hvorefter sagen vil blive opdateret med betalingens status og det vil være muligt at se og downloade en betalingskvittering.

Frister

Frist-oversigten kan indeholde frister på sager, selvom advokaten/partsrepræsentantens rolle på sagen ikke længere er aktiv. Dette opstår, hvis retten har oprettet en frist til parten og herefter passiveret advokaten.

Kvitteringer for betaling

Når en bruger efter sagsoprettelse og betaling trykker på knappen "Tilbage til kvittering" fremkommer følgende fejl: "Handlingen er afsluttet og kan derfor ikke længere tilgås".

Anbefalet arbejdsgang:
Åbn den konkrete sag og gå til fanen "Kvitteringer", hvor "Kvittering for modtagelse af sag" og "Betalingskvittering" er gemt.

 

Betalingskvitteringen kan ikke tilgås, hvis der på sagen foretages skift af advokaten inden for samme advokatfirma.

Anbefalet arbejdsgang:
Download kvitteringen inden der foretages skift af advokaten eller kontakt retten og anmod om fremsendelse af kvitteringen.

Oprettelse af sag

Der fremkommer systemfejl, hvis man trykker på linket "Tilføj værge/mandatar" under oprettelse af en part.

Anbefalet arbejdsgang:
Tilføj værgen/mandataren under punktet "Værge/mandatar".

Påstandsændring - henviste sager

Det er ikke muligt at ændre påstand på henviste sager.

Anbefalet arbejdsgang:
Gør retten opmærksom på påstandsændringen og bed dem foretage ændringen på sagen.

Retsafgift

Det opleves, at retsafgiften på minretssag.dk runder ned til nærmeste 10’er i stedet for op.

Anbefalet arbejdsgang:
Ving af ved ”Indtast en anden retsafgift” og angiv det korrekte beløb.

 

Portaloverblikket under ”Retsafgifter” viser ikke delviste betalte opkrævninger.

Anbefalet arbejdsgang:
Tryk på ”Retsafgift” for at tilgå listevisningen over retsafgifter. Her vil retsafgifter med status ”Betalt (ikke eksakt beløb)” fremgå.

Rettighedsgrupper

På nuværende tidspunkt kan man ikke både opnå særlige rettigheder ved afkrydsning ved "upload" og "betaling". Hvis man vil kunne begge dele, skal man ikke foretage nogen afkrydsning (afkrydsningsmulighederne i generelle grupper skal være blanke).

Når der ligger en ubetalt afgift, kan alle se og tilgå sagen, uanset hvilken rettighedsgruppe, sagen ligger i. Det gør ligeledes ingen forskel, om man har fuld eller begrænset adgang, når man bruger den lukkede model. Det øjeblik, retsafgiften er betalt, fremgår sagen kun hos de brugere, som tilhører den rettighedsgruppe, som sagen er placeret i.

Anbefalet arbejdsgang:
Betal retsafgiften ved sagens oprettelse.

Sagsoverblik

Under ”Næste frister” kan det mod forventning opleves, at de tre førstkommende frister ikke vises.

Anbefalet arbejdsgang:
Gå under fanen ”Frister”.

Sambehandling

Generelt er det konstateret, at der er en del udfordringer med funktionen "Sambehandling".

Anbefalet arbejdsgang:
Sagerne kan godt registreres som sambehandlede, men det anbefales, at man undlader at foretage handlinger som en del af sambehandling.

Dokumenterne skal i stedet indlæses på hver enkelt sag.

Seneste aktiviteter

Det opleves, at ”Seneste aktiviteter” på sagen ikke opdateres, hvis sagen er afsluttet.

Øvrige sagsdeltagere

Som ”Øvrig sagsdeltager” kan man ikke indlevere processkrifter.

Anbefalet arbejdsgang:
Indlever processkriftet som en meddelelse.

Domstolene beklager den ulejlighed, dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

Opmærksomhedspunkter:

Advisering og påmindelser

Advisering:
Adviseringen er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen. Adviseringer sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet.

For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringse-mails, sendes der kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Påmindelser:
Påmindelser er en besked om, at en frist udløber, eller at der afholdes retsmøde i sagen. Påmindelser sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet. Påmindelser udsendes tre dage før fristens udløb eller tre dage forud for, at retsmødet afholdes. Påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt og løbende på hver sag.

OBS:
Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

Anlæggelse af konkurskarantænesager

Sager om konkurskarantæne efter konkurslovens kapitel 20 kan alene anlægges af kurator. Kurator skal derfor oprette sagen på følgende måde:

Ved sagsøger:

 • Vælges partstype person, da sagsøger er kurator.
 • Ved ”Navn” angives: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs”.
  Obs - hvis virksomhedens navn indeholder tal - skal der blot udfyldes "Advokat Navn Efternavn som kurator".
 • Feltet ”CPR-nr.” behøves ikke udfyldt.
 • Ved ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse” angives kurators navn efterfulgt af virksomheden under konkurs’ navn og cvr.nr.: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs (CVR. xxxxxxxx)”.
 • Der vinges af ved ”Ukendt/beskyttet adresse”.

Ved advokat:

Kurator oprettes som advokat for sagsøger på almindelig vis med advokatfirmaets adresse og CVR.nr.
De øvrige punkter anføres som sædvanligt og sagen anlægges.

Bemærk at der pt. er begrænsninger på antal tegn i felterne ”Navn” og ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse”, hvorfor forkortelser da kan blive nødvendige. Angiv i så fald det fulde navn ved ”Kort beskrivelse”.

Anmodning om genoptagelse af sag

Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

Appel

Ikke-digitaliseret sag
Appel af en ikke-digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Svarskrift
Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift hos appelinstansen. Hvis du ønsker at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist hertil svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan give dig mulighed for at indlevere svarskriftet.

Betaling af retsafgift

Betalingsmåder
Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift.

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.

Frist til betaling
Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk.

Anbefalet arbejdsgang:
Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

Bilagsnummer

På minretssag.dk vil sagens bilag automatisk få fortløbende numre svarende til den rækkefølge, de har, når de godkendes. Systemet giver altid det næste ledige nummer på den pågældende sag.

Nummerrækkefølgen giver kun mulighed for at forsyne sagsøgerens bilag med tal (1, 2, 3 osv.) og sagsøgtes bilag med store bogstaver (A, B, C osv.).

Systemet giver kun hele bilagsnumre og kan derfor ikke give underbilagsnumre.

Titlen på bilaget skal indledes med bilagsnummeret efterfulgt af kort beskrivelse af bilaget. Hvis retten sletter et bilag, anses bilagsnummeret stadig som brugt, og systemet vil give det næste bilag, der indleveres, det næste ledige nummer i rækken.

Find en afsluttet sag

Afsluttede sager vises ikke i kolonnen "Sager" på forsiden af minretssag.dk.

Man kan søge sagen frem ved i søgefeltet at oplyse hele sagsnummeret (BS-sagsnummer/årstal-xxx) eller ved at oplyse sagsnummer/årstal.

Hvis man ønsker at se en liste over afsluttede sager, skal man trykke på "Sager" i venstre kolonne, så man får sagsoversigten frem. Tryk på "Filtrér". I feltet "Status" vælges "Afsluttet". Tryk på "Opdater" og afsluttede sager vises nu på listen.

Fristen er ved at blive håndteret

Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet "En sagsdeltager er ved at håndtere fristen og der er dannet en kladde, som findes hos vedkommende i kolonnen "Kladder" på forsiden. Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen. Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket.

Anbefalet arbejdsgang:
Du kan enten fortsætte arbejdet med kladden eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen.

Hvis det er din klient, der har dannet kladden, skal du bede din klient om at slette kladden, før du kan håndtere fristen. Du kan evt. også kontakte retten og bede dem om at afbryde fristen og oprette en ny frist.

Indlæsning af filer

Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot én enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.

Anbefalet arbejdsgang ved bilag:
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine dokumenter/bilag én ad gangen. Man vælger ”Tilføj bilag”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

Kontonummer

Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

Mandatar

Hvis man som mandatar selv opretter en sag på minretssag.dk, kan man oprette mandataren (uden angivelse af CVR.nr.) og samtidig oprette advokaten (fra mandatarens kontor med angivelse af CVR.nr.) som advokat for parten.

På denne måde vil både mandataren og advokaten komme til at fremstå korrekt på sagen.

Rettighedsstyring

Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen (den åbne model).

Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder ("Fuld adgang", "Betaling" eller "Upload"). Vælger man den lukkede model, vil man skulle tildele sagen rettighedsgrupper, for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens medarbejdere med administratorrettigheder ("Fuld adgang") kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

Generelle grupper/roller

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder særlige rettigheder (roller) i "Generelle grupper". En medarbejder kan f.eks. gives rettigheden (rollen) ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata.

Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Rollen "Upload" giver også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Hvis en medarbejder har fået tildelt rettighederne "Betaling" og "Upload", kan medarbejderen ikke få lov til at åbne dokumenter. Medarbejdere skal højst have én af rettighederne (rollerne).

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Telefonmøde

Hvis du er indkaldt til et telefonmøde, skal du selv ringe retten op på det tidspunkt, som telefonmødet er fastsat til.

Du finder indkaldelsen til telefonmødet under fanen "Dokumenter og meddelelser". I denne indkaldelse vil det være beskrevet, hvordan du skal gøre, f.eks. hvilket telefonnummer, du skal ringe op til og hvilke emner, der vil blive talt om på telefonmødet.

Udbedring af mangler

Ved frist til udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.

Man kan også håndtere fristen til udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå til fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler.

Udenlandsk advokat med dansk CVR-nr.

Udenlandske advokater, der er tilknyttet et dansk CVR.nr., skal oprettes som "Anden partsrepræsentant" med typen "Virksomhed" og med angivelse af advokatfirmaets CVR.nr. Der skal ikke søges efter CVR.nr.

Den udenlandske adresse skal indtastes manuelt. Ved "Andet virksomhedsnavn eller binavn" kan indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".

Vidnestævning

En vidnestævning bør indleveres på sagen som en meddelelse, som kun retten har adgang til. I procestrin "Adgang til meddelelse" skal der derfor vælges "Ingen udover retten".

Årsagen er, at vidnestævningen kan indeholde personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR.nr., beskyttet adresse osv.

Ændring af "Mine oplysninger"

Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. j.nr. eller adviseringsmail via ”Mine oplysninger”.

Anbefalet arbejdsgang:
Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "Mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

Der er nogle brugere, der oplever, at de ikke kan gemme ændringerne.

Årsopgørelse og anmodning om fri proces

For at anmode om fri proces skal man trykke ”+ Tilføj dokument” og vælge dokumenttype ”Meddelelse”, da det her er muligt at vælge, at det kun er retten, der skal kunne se årsopgørelsen.

Sidst opdateret: 08. oktober 2020